Algemeen

Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee verzamelt en ontsluit erfgoed i.v.m. de congregatie en haar activiteiten in onderwijs, ontwikkelingshulp, pastoraal, ouderenzorg …  Ze beschikt over een archief, een erfgoedbibliotheek, een audiovisuele en een museale collectie.  Dit erfgoed wordt toegankelijk gemaakt via diverse inventarissen en databanken. Voor de raadpleging van de collecties contacteert u best de leeszaal.

Het archief

Het archief is toegankelijk via inventarissen. Consulteer hier de inhoudstafel van de inventaris of raadpleeg de beschrijving in Odis. Onder het lemma annuntiaten Heverlee worden in deze databank ook andere archieven, personen- en organisatiegegevens geregistreerd. 

De museale collectie

De museale collectie bevat ruim 4000 stukken, geregistreerd in een databank consulteerbaar in de leeszaal.  De etnografische collectie,  de didactisch wetenschappelijke collectie en de collectie wandkaarten zijn online toegankelijk via Erfgoedplus.

De audiovisuele collectie en de erfgoedbibliotheek

Affiches, films, negatieven, foto’s en ander beeld- en geluidsmateriaal (momenteel om en bij de 20.000 stuks) worden bewaard en geregistreerd in een databank consulteerbaar in de leeszaal.  Raadpleeg de beschrijving van de audiovisuele collectie in Odis.  CE annuntiaten Heverlee participeert in fase twee van het digitaliseringsproject van het VIAA.  Opnames op magnetische dragers, bijvoorbeeld audiocassettes, worden overgezet op digitale dragers.  Het ontsloten geluidsarchief brengt je in de Flageystudio bij de BRT schoolkorenwedstrijd van 1961, op een kerstrecital in 1977 in Leuven Centraal of bij het Angelakoor van Madeleine Jacobs.  De erfgoedbibliotheek bevat 3600 titels, gedrukte werken die verband houden met de congregatie en haar activiteiten.  Ze zijn geregistreerd in een databank, consulteerbaar in de leeszaal.

Openingsuren leeszaal  en toegankelijkheid

De leeszaal bevindt zich op de campus Heilig Hartinstituut Naamsesteenweg 355 (blok M). Hij is open voor het publiek van maandag tot vrijdag doorlopend, van 8.30u tot 15.30u. Het gebouw is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.  U kan zich rechtstreeks aanmelden of via het algemeen onthaal van het Heilig Hartinstituut.

Inschrijving en registratie

Bij uw eerste bezoek aan het archief wordt u gevraagd een inschrijvingsformulier in te vullen. Hierin omschrijft u uw onderzoeksonderwerp, liefst heel concreet. Deze gegevens stellen ons in staat u zo goed mogelijk te helpen. U onderschrijft het leeszaalreglement. Bij elk bezoek registreert u zich.

Raadpleging van de collecties

Stukken uit de collecties (archief, bibliotheek, fotomateriaal) kunnen in origineel alleen worden geraadpleegd in de leeszaal.  De raadpleging van de collecties in de leeszaal is gratis. U vraagt archiefdossiers aan via het consultatieformulier. We bieden ook heel wat mogelijkheden tot reproducties aan, maar deze dienstverlening is betalend.  Ontlening van stukken voor tentoonstellingen kan onder voorwaarden, bepaald in een ontleningsovereenkomst. De wetgeving inzake het auteursrecht moet worden nageleefd, ook bij reproductie van audiovisuele documentatie. Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee vzw is niet aansprakelijk voor overtredingen van de bepalingen van de wetgeving terzake.

Onderzoek

Cultureel Erfgoed annuntiaten Heverlee stimuleert onderzoek op basis van de collectie en begeleidt onderzoeksstages.  Consulteer de lijst met thema’s voor afstudeerprojecten, masterproeven, stages … Regelmatig lopen er ook innovatieve archiefprojecten.  Zij beogen zowel de wetenschappelijks studie als de toegankelijkheid van de collectie te bevorderen.  In de projecten De Erfweg en Het leven verteld werden crossovers met de toeristische en de zorgsector ontwikkeld.   Archiefeducatie en informatiemanagement op school behoren tot de speerpunten van de werking.

Informatiebeheer op school

Een wettelijke richtlijn geeft aan welke leerlinggebonden documentreeksen permanent of voor een bepaalde periode bewaard moeten worden.  Daarnaast kan de selectielijst van het secundair onderwijs van het GO! inspirerend werken.  De selectielijst algemene directie secundair onderwijs werd naar aanleiding van een stage in het Heilig Hartinstituut in 2014 ontwikkeld.  In augustus 2016 wordt een project afgerond dat peilt naar het maturiteit van het documentbeheer in de lagere en secundaire scholen in Vlaams-Brabant ifv de ontwikkeling van een tool om het niveau op korte termijn te verbeteren.  Er worden ook workshops gegeven om te komen tot een performanter informatiebeheer op school.

Archiefeducatie

"Het archief in elke klas, elke klas in het archief ", luidt het devies van onze werking rond archiefeducatie.  Het archief participeerde in 2012 aan het multilateraal onderzoeksproject AQUEDUCT, dat het gebruik van erfgoed exploreerde als instrument om te werken aan sleutelcompetenties zoals burgerschap en creativiteit in het secundair onderwijs.  Consulteer het rapport van dit project.  Daarna volgden in 2013-2015 de groots opgevatte projectdagen ism UCLL, Lerarenopleiding voor leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs Heilig Hartinstituut Heverlee rond de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, waarbij de archiefeducatie ingebed werd in een sterke sitegebonden leerervaring en het culturele bewustzijn ontwikkelde.  Het Holocaustproject in de school Don Bosco Groenveld was vernieuwend omdat het leerlingen van de derde graad Beroepsonderwijs een grote autonomie verleende om een vergeten schoolgeschiedenis te ontrafelen en creatief te verwerken.  Een archief bezoeken is iets anders dan een bibliotheek of een museum bijvoorbeeld.  Hier staan niet het ontlenen van een boek of het bezoeken van een museum, maar het onderzoeken aan de hand van authentieke bronnen centraal.  Praktijkonderzoek toont aan dat werken in een archief met echt archiefmateriaal het leerproces van leerlingen stimuleert.  Via een praktijksessie kunnen leerlingen van de tweede en derde graad van de lagere school kennis maken met het archief en gaan ze er zelf aan de slag.  Diverse voltooide en lopende projecten tonen aan dat kinderen van de lagere school op een zinvolle manier kunnen werken rond de geschiedenis van de eigen school.  Een bezoek aan het (school)archief maakte daarbij deel uit van ruimere erfgoedexploratie.  Consulteer de inspiratiegids voor deze geïntegreerde benadering.  In 2016 onderzochten studenten van de Lerarenopleiding hoe je op een zinvolle manier kan werken rond de vluchtelingenproblematiek in het secundair onderwijs aan de hand van archiefbronnen en werkten hier rond het leerlingendossier en lerarenbundel 'Vluchten in het archief' uit.  In 2017 particpeerde het archief aan het Dynamoproject 'Sint-Norbertus: een school vol oude verhalen'.